Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{bdd466a5e67c4f84975f80854e345907,
title = "R{\"a}tt, norm och till{\"a}mpning. En studie av normativa m{\"o}nster vid beslut enligt LSS p{\aa} tre arenor",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar p{\aa} till{\"a}mpningen av lagen (1993:387) om st{\"o}d och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samh{\"a}llsvetenskaplig teori. Studierna har gjorts vid tre arenor som uppvisar parallella normbildningsprocesser. De tre arenorna {\"a}r kommuner, F{\"o}rs{\"a}kringskassan och f{\"o}rvaltningsr{\"a}tter. LSS har som m{\aa}ls{\"a}ttning att tillgodose individuella behov utifr{\aa}n individuella f{\"o}ruts{\"a}ttningar. Myndigheterna har ett visst handlingsutrymme vid beslutsfattandet utifr{\aa}n lagens m{\aa}ls{\"a}ttning som medger ett utrymme f{\"o}r reella h{\"a}nsyn. Min utg{\aa}ngpunkt {\"a}r att handlingsutrymmet {\"a}r fundamentalt och n{\"o}dv{\"a}ndigt f{\"o}r att uppfylla lagens m{\aa}ls{\"a}ttning i varje enskilt fall. De empiriska studierna visar att institutionella normer och riktlinjer anv{\"a}nds i stor utstr{\"a}ckning av myndigheterna vid beslutsfattandet. Dessa normer och riktlinjer kan ibland vara i konflikt med r{\"a}ttsliga normer och p{\aa}verkar handlingsutrymmet vid r{\"a}ttstill{\"a}mpningen. En slutsats {\"a}r att det finns ett gap mellan den politiska m{\aa}ls{\"a}ttningen med LSS och till{\"a}mpningen av lagstiftningen. Olika arenor anv{\"a}nder olika metoder och har olika interna normer som styr till{\"a}mpningen av LSS.",
keywords = "r{\"a}ttsliga normer, v{\"a}lf{\"a}rdsr{\"a}tt, R{\"a}ttssociologi, Institutional norms, Discretion, Law in action, Legal norms, LSS, Sociology of Law, Social and welfare law, r{\"a}ttstill{\"a}mpning, diskretion{\"a}r pr{\"o}vning, interna styrdokument, normer",
author = "Lennart Erlandsson",
note = "Defence details Date: 2014-06-02 Time: 13:15 Place: Spoletorps h{\"o}rsal, Spolegatan 1 R, Lund External reviewer(s) Name: Lemann Kristiansen, Bettina Title: Professor Affiliation: Department of Law, Aarhus University, Denmark ---",
year = "2014",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7473-931-2",
series = "Lund Studies in Sociology of Law",
school = "R{\"a}ttssociologiska institutionen",

}