Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling studeras förändringar i individers religiositet i samband med migration och vad som orsakar sådana förändringar. Det huvudsakliga materialet för studien består av intervjuer med sverige-chilenare boende i Malmö-Lundområdet, vilka berättat om vad som skett med deras religiositet efter ankomsten till Sverige. I arbetet ingår även en brevenkät till sverige-chilenare med frågor om religion. Förändringarna i dessa individers religiositet studeras utifrån antagandet att religiositet är ett fenomen som skapas, upprätthålls och förändras genom social interaktion. I studien diskuteras även vad som kan ingå i begreppet religiositet och hur detta är möjligt att studera.

Både enkätmaterialet och intervjuerna visar att religiösa förändringar är vanliga bland sverige-chilenarna. Förändringarna går emellertid i olika riktningar, har olika styrka och berör olika aspekter av individernas religiositet. Som exempel kan nämnas att för vissa har den religiösa tillhörigheten förändrats radikalt, men den enskilda bönen har inte gjort det i någon större utsträckning. Vissa har minskat sitt gudstjänstdeltagande, men detta har inte inneburit förändringar i tron. I intervjumaterialet framkommer att dessa förändringar hör samman med hur den individuella livssituationen för de intervjuade förändrats som en följd både av migrationen och av tidens gång. Förändringarna i religiositet hör även samman med hur de sociala strukturerna, t.ex. familjen, församlingen, eller samhället i stort, kring de intervjuade förändrats som en följd av migrationen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkReligiosity among Migrants : Swedish-Chileans´ Relation to Religion and Communions
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 apr 2
Förlag
  • Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
Tryckta ISBN91-974760-1-3
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data