Sagans svenskar: Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{2383c52ebded4f0ebd4b9f82cfd447f7,
title = "Sagans svenskar: Synen p{\aa} vikingatiden och de isl{\"a}ndska sagorna under 300 {\aa}r",
abstract = "Detta {\"a}r en historiografisk studie av hur n{\aa}gra v{\"a}lk{\"a}nda svenska historiker har anv{\"a}nt sig av de isl{\"a}ndska sagorna n{\"a}r de presenterat perioden som vi idag kallas vikingatid. Vikingatiden har haft en viktig funktion i konstruktioner av kollektiva identiteter, och i s{\"o}kandet efter relevanta f{\"o}rf{\"a}der, vilket passar bra ur ett historiekulturellt perspektiv.N{\"a}r medicinprofessorn Olof Rudbeck skrev sitt ber{\"o}mda historieverk Atlantican 1679–1702 kom de isl{\"a}ndska sagorna att bli viktiga f{\"o}r honom. Det beh{\"o}vdes en nationell ursprungsmyt, och Rudbeck uppv{\"a}rderade f{\"o}rf{\"a}derna. 1600-talets svenskar hade {\"a}rvt dygder fr{\aa}n ett modigt och v{\"a}lorganiserat folk. De hade de {\"a}ldsta – och b{\"a}st bevarade – dygderna, och var ett av de {\"a}ldsta – och b{\"a}st organiserade rikena i v{\"a}rlden. Han skilde inte mellan olika nationaliteter eller etniska grupper. Ist{\"a}llet s{\aa}g han skillnader inom samma befolkningsgrupp.Forskning under 1600-talet baserade sig p{\aa} etnisk teologi, byggd p{\aa} den bibliska skapelsemyten. Denna id{\'e} f{\"o}rsvagades under 1700-talet, n{\"a}r bibeln b{\"o}rjade ses mer som ett moraliskt r{\"a}ttesn{\"o}re. Rikshistoriografen Olof von Dalin och historieprofessorn Sven Lagerbring var intresserade i vad som hade {\"o}verlevt fr{\aa}n skyternas tid in i skandinavernas vikingatid. De anv{\"a}nde de isl{\"a}ndska sagorna i stor utstr{\"a}ckning n{\"a}r de m{\aa}lade upp ett lagbundet samh{\"a}lle, karakt{\"a}riserat av r{\"a}ttvisa och enkelhet, byggt av h{\aa}rt arbetande m{\"a}n och kvinnor. F{\"o}rf{\"a}derna idealiserades som de ursprungliga demokraterna, och {\"a}dla hedningar.Under 1800-talet fick sagorna nya l{\"a}sare. L{\"a}sm{\"o}nstret hade f{\"o}r{\"a}ndrats, vilket i sin tur {\"o}kade sagornas tillg{\"a}nglighet. Mytologin uppm{\"a}rksammades p{\aa} ett nytt s{\"a}tt, och inte som historiska k{\"a}llor per se. Historieprofessorn Erik Gustaf Geijer h{\"a}vdade att den svenske medborgaren skulle k{\"a}nna igen sig sj{\"a}lv i denna litteratur, och k{\"a}nna igen f{\"o}rf{\"a}dernas k{\"a}rlek till fosterlandet och dess inv{\aa}nare.Popul{\"a}rhistorikern Carl Grimberg talade {\aa}r 1913 om det germanska arvet i Norden. Han var intresserad av vikingatida m{\"a}nniskors krigiska natur, och han anv{\"a}nde sagorna som exempel p{\aa} en nordisk mentalitet. D{\"a}rtill var sagorna, trots att de erk{\"a}ndes som skrivna av isl{\"a}nningar, representanter f{\"o}r det typiskt svenska. Kritiska diskussioner om k{\"a}llor i Grimbergs tid utvecklades av forskare som koncentrerade sig p{\aa} vikingatiden och p{\aa} sagorna n{\"a}r de uppmuntrade till ett positivistiskt ideal. Relationen mellan k{\"a}llorna, tidsspannet mellan h{\"a}ndelsen och beskrivningen av den, och upphovsmannens avsikt med beskrivningen m{\aa}ste beaktas. Sagorna klarade sig inte bra i dessa diskussioner. De skrevs inte ned f{\"o}re 1200-talet och skulle d{\"a}rf{\"o}r ej anv{\"a}ndas f{\"o}r att beskriva vikingatiden enligt historikerna. N{\"a}r Ingvar Andersson och Jerker Ros{\'e}n skrev sina historiska synteser om Sveriges historia p{\aa} 1940- och 1960-talen dominerade denna radikala k{\"a}llkritik. Sagorna anv{\"a}ndes inte l{\"a}ngre som historiska k{\"a}llor. De s{\aa}gs bara som litteratur. Vid 1900-talets mitt ville historiker inte producera nationella ursprungsmyter med r{\"o}tter i vikingatid.",
keywords = "view of history, Olof Rudbeck, Jerker Ros{\'e}n, national identity, Sven Lagerbring, Icelandic Sagas, history writing, History-culture, Carl Grimberg, Erik Gustaf Geijer, Ingvar Andersson, Olof von Dalin, History, Historia",
author = "Anna Wallette",
note = "Defence details Date: 2004-10-02 Time: 10:15 Place: Historiska institutionen sal 3 External reviewer(s) Name: Aronsson, Peter Title: Professor Affiliation: Link{\"o}ping University ---",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-975222-0-1",
publisher = "Sekel",
school = "Historia",

}