State aid to the banking sector

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Den här avhandlingen behandlar unionens statsstödskontroll och dess tillämpning på statliga stöd till banker. Den huvudsakliga problemställningen i avhandlingen berör vilka villkor som måste vara uppfyllda för att bankstöd ska kunna förklaras förenliga med den gemensamma markanden, enligt unionens statsstödskontroll i artikel 107 3 FEUF. Avhandlingen behandlar alla bankstöd och inom ramen för undersökningen har bankstöden delats in i följande grupper: (i) stöd till banker(som inte är i svårigheter), (ii) stöd till banker i svårigheter och (iii) stöd till banker under en systemkris.
Statsstödskontrollen har kännetecknats av formalism och av att det i beslutspraxis saknas en systematisk bedömning av effekterna av statliga stöd till banker. Avhandlingen ska bidra till en systematisk tillämpning av statsstödsreglerna på bankstöd där ställning måste tas till vissa identifierade villkor. Det innebär att stödåtgärderna måste tillmötesgå vissa gemensamma och allmänna intressen av att godkänna bankstöd och att en avvägning måste göras mellan positiva och negativa effekter.
För att det allmänna och gemensamma intresset i varje enskilt fall ska kunna anses uppfyllt, måste stödåtgärderna även vara väl avvägda, nödvändiga och skapa stimulanseffekter. Dessa villkor undersöks i avhandlingen inom varje kategori av bankstöd. Slutligen identifieras sådana kompensationsåtgärder som kan vara lämpliga då stöd beviljas till banker.
Avhandlingen presenterar ett systematiskt tillvägagångssätt för tillämpningen av statsstödsreglerna på bankstöden. Det har även varit av vikt att förklara innebörden i olika begrepp och villkor. Avhandlingen ska därför bidra till diskussionen om ”mindre och bättre riktat stöd”.

Detaljer

Författare
  • Catrin Karlsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Boel Flodgren, handledare
  • Fejø, Jens, handledare, Extern person
  • Samuelsson, Per, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2011 okt 28
Tryckta ISBN978-91-7473-170-5
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning