Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning, 2014

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Psykologyrket kan ta sig många olika former och uttryck. Därför är de arbetsmiljöer och vardagssituationer yrkesverksamma psykologer möter högst varierande. En del psykologer är verksamma inom offentlig sektor, andra inom privat sektor. En del psykologer arbetar
med utvecklingsfrågor och barn och ungdomar, andra med rehabiliteringsfrågor och äldre människor. Resurser, problem och målgrupper kan variera stort och därmed också de villkor och förutsättningar enskilda psykologer har för att utöva sin profession.

Det har sedan en tid tillbaka pågått en diskussion bland Sveriges Psykologförbunds (SPF)medlemmar, vilken handlat om medlemmarnas arbetsmiljöförhållanden. Det har i detta sammanhang bland annat framkommit att det saknas kunskap kring arbetsmiljöförhållanden,
vilket upplevs försvåra ett fördjupat och kvalificerat åsiktsutbyte. I förlängningen av denna diskussion har det formulerats en önskan från ledningen och medlemmar i SPF att försöka ta ett relativt brett grepp om situationen och försöka finna vägar till att belysa medlemmarnas
arbetsmiljösituation.

Föreliggande rapport kan ses som ett svar på denna önskan och rapporten redovisar resultaten från en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma medlemmar av psykologförbundet, vilken genomfördes hösten 2014. Syftet med enkätundersökningen var att skapa ett diskussionsunderlag
genom att samla in och dokumentera efterfrågad information om psykologers arbetsförhållanden och villkor i arbetet.

De resultat som presenteras baseras på svar från 3240 yrkesaktiva medlemmar i Sveriges Psykologförbund. Av de drygt 11 000 medlemmarna i förbundet är 10 % pensionärer och 17 % studenter. Dessa inkluderas emellertid inte i rapporteringen av undersökningen. Resultaten presenteras i fem avsnitt: anställning och utbildning, fysisk arbetsmiljö, arbetssituation, social interaktion och självskattad hälsa, sömn samt gränsen mellan arbete och fritid.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagSveriges psykologförbund
Antal sidor44
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning