The injured anterior cruciate ligament and neuromuscular rehabilitation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Två studier av icke-operativa behandlingsmetoder på patienter med främre korsbandsskada, redovisade i sex artiklar : 26 patienter med icke-akuta skador ingick i den första studien. Före träningen hade patienterna symtom med vikningar av knäet, svaghet i knäets sträckmuskulatur , nedsatt fysisk aktivitet och försämrad balans vid test stående på ett ben. Patienterna slumpades till knämuskelstärkande rörelser (Q -träning) eller till funktionell träning(F-träning) bestående av funktionella belastade rörelser. Efter 3 månaders träning hade alla muskelvärden förbättrats signifikant i båda grupperna utan skillnad mellan grupperna utom statisk knästräckning som var signifikant bättre i Q-gruppen. Träningen fortsatte ytterligare 3 månader då alla tränade funktionellt. Balansen normaliserades i det friska benet efter 3 månader och i det skadade benet efter 12 månader och kvarstod efter 36 månader. Vid 12 och 36 månader undersöktes de statiska muskelvärdena och kvarstod i knästräckning vid 36 månader. I Lysholms knee-score hade 21 av de 22 patienterna som deltog vid 36 månaders uppföljnijngen > 83 vilket innebar good/excellent som resultat. I studie nummer två ingick 100 patienter med akut främre korsbandsskada som artroskoperades inom 10 dagar efter skadan. 18 patienter hade isolerade skador, 82 patienter hade komplexa skador. 53 av patienterna slumpades till övervakad, (SV) träning under ledning av sjukgymnast. 47 patienter slumpades till egenträning efter skrivet hemprogram (SM) träning. Uppföljning efter 6 veckor, 3 12 och 36 månader : Studerade variabler: Statisk och dynamisk knä-sträckning och-böjning i Cybex isokinetisk apparat, en-ben längdhopp, Lysholm knee-score och Tegner aktivitetsskala. SV träningen pågick under sjukgymnastisk ledning 2 gånger/ vecka under 5-8 månader. Efter 6 veckor ansågs 50% av de självtränande patienterna i behov av sjukgymnatisk träning och överfördes till SV träning. RESULTAT : Vid 36 månaders uppföljning deltog 85 patienter. Männen i den ursprungliga SV gruppen hade signifikant bättre muskelvärden och hoppvärden än männen som kvarstod i SM gruppen vid 36 månader. Mellan SV männen och de männen som överförts efter 6 veckor fanns inte längre någon skillnad i muskelvärdena. Mellan kvinnorna observerades ingen skillnad beroende på att de flesta kvinnorna överförts till SV träning efter 6 veckor. 8 patienter opererades under uppföljningstiden. Skadans omfattning påverkade muskelvärdena vid 6 veckor och 3 månader men inte senare. Lysholm knee score påverkade resultaten vid 6 veckor och 3 månader men inte senare. Tegner activitetsskala var signifikant lägre vid 36 månader hos de patienter som skadats genom bollidrotter. Hos övriga patienter fanns ingen skillnad mellan aktivitetsnivå före skadan och vid 36 månader.

Detaljer

Författare
  • Rose Zätterström
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 maj 11
Förlag
  • PH Lingsväg 11, 224 65 Lund, Sweden,
Tryckta ISBN91-628-3538-6
StatusPublished - 1999
PublikationskategoriForskning