Tjänsteinnovation i välfärdens vardag Förutsättningar för innovationsarbete i socialtjänst och skola

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{0e861885a12840468f21f4a28626d884,
title = "Tj{\"a}nsteinnovation i v{\"a}lf{\"a}rdens vardag F{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r innovationsarbete i socialtj{\"a}nst och skola",
abstract = "I den h{\"a}r forskningsrapporten har vi velat pr{\"o}va och utveckla utg{\aa}ngspunkterh{\"a}mtade fr{\aa}n tj{\"a}nstelogik i arbete med innovation inom v{\"a}lf{\"a}rd. V{\"a}xandeungdomskriminalitet och {\"o}kande psykisk oh{\"a}lsa {\"a}r bara tv{\aa} exempel p{\aa} effekter avcsamh{\"a}llsf{\"o}r{\"a}ndringar som utmanar den offentligt finansierade v{\"a}lf{\"a}rden och f{\aa}r dencatt s{\"o}ka nya tillv{\"a}gag{\aa}ngss{\"a}tt. I detta s{\"o}kande efter framg{\aa}ngsrika s{\"a}tt att f{\"o}r{\"a}ndracv{\"a}lf{\"a}rdstj{\"a}nsterna, har begreppet innovation kommit att bli ett ledord. Det har blivitcallt mer uppenbart att n{\"o}dv{\"a}ndiga f{\"o}r{\"a}ndringar inte l{\"a}ngre g{\aa}r att genomf{\"o}ra p{\aa}ctraditionella vis. Under senare tid har intresset f{\"o}r tj{\"a}nstelogik som teoretiskt perspektiv {\"o}kat inom offentlig sektor g{\"a}llande innovationsarbete. Eftersom v{\"a}lf{\"a}rdstj{\"a}nster {\"a}r mer komplexa {\"a}n privata tj{\"a}nster, g{\aa}r det dock inte att applicera perspektivet rakt av. Det {\"a}r till exempel inte l{\"a}mpligt att se p{\aa} inv{\aa}nare som serviceanv{\"a}ndare i traditionell mening. Begreppet v{\"a}rde {\"a}r ocks{\aa} mer komplicerat inom v{\"a}lf{\"a}rdstj{\"a}nsterna. Det inneh{\aa}ller b{\aa}de ett individuellt v{\"a}rde och ett kollektiv v{\"a}rde: individen f{\aa}r det st{\"o}d som hen efterfr{\aa}gar, s{\aa} l{\"a}nge st{\"o}det ligger inom lagrummet och gynnar samh{\"a}llet i stort. Tj{\"a}nstelogik som teoretiskt perspektiv, utg{\aa}r ocks{\aa} ifr{\aa}n att det som sker {\"a}r ett {\"o}msesidigt utbyte av resurser mellan medvetna akt{\"o}rer. N{\"a}r v{\"a}lf{\"a}rdstj{\"a}nsten riktar sig till barn, blir det dock uppenbart att barn inte n{\"o}dv{\"a}ndigtvis utbyter resurser {\"o}msesidigt eller medvetet mellan sig sj{\"a}lva och medarbetare. Det empiriska materialet har h{\"a}mtats fr{\aa}n ett tv{\aa}{\aa}rigt forskningsprojekt, finansierat av Vinnova, som tagit fasta p{\aa} det innovationsarbete som genomf{\"o}rts av medarbetare inom socialtj{\"a}nst och gymnasieskola i Helsingborgs stad. Studien utg{\aa}r fr{\aa}n f{\"o}ljande forskningsfr{\aa}gor:• Hur ser f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r att arbeta med innovation ut i vardagen?• Vad {\"a}r v{\"a}sentligt f{\"o}r att innovationsarbetet ska kunna ta utg{\aa}ngspunkti ett tj{\"a}nstelogiskt perspektiv?Tillv{\"a}gag{\aa}ngss{\"a}ttet bygger p{\aa} en interaktiv forskningsansats, d{\"a}r forskare ochpraktiker har samarbetat f{\"o}r att finna kunskap kring de tv{\aa} forskningsfr{\aa}gorna. Deckvalitativa metoder och tekniker vi har anv{\"a}nt f{\"o}r att samla in empiriskt material {\"a}rcsamtal, workshoppar, fokusgrupper, djupintervjuer samt fr{\aa}geformul{\"a}r. Studiens resultat visar att b{\aa}de medarbetare och chefer upplever att det inte finns tillr{\"a}ckligt goda f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r ett gynnsamt innovationsarbete. Den struktur ochckultur som finns, beh{\"o}ver utvecklas s{\aa} att den underl{\"a}ttar och stimulerar innovationsarbete. Diskussioner kring f{\"o}rslag p{\aa} nya s{\"a}tt att bedriva verksamheternacbeh{\"o}ver f{\"o}ras som en medvetet formgiven process, s{\aa}v{\"a}l inom ramen f{\"o}r organisationens ordinarie m{\"o}tes- och beslutsstrukturer som mellan organisationer.Studiens resultat pekar ocks{\aa} p{\aa} en betydande potential i att utveckla tillv{\"a}gag{\aa}ngss{\"a}tt och processer f{\"o}r att driva innovationsarbete utifr{\aa}n ett tj{\"a}nstelogiskt perspektiv. Att ta avstamp i ett anv{\"a}ndarorienterat fokus, f{\"o}ruts{\"a}tter dock att chefer leder och organiserar innovationsarbetet p{\aa} ett s{\aa}dant s{\"a}tt att organisationen tar till vara den kompetens och de resurser som finns hos medarbetarna. Samtidigt m{\aa}ste anv{\"a}ndarnas delaktighet vara central, och anv{\"a}ndarna ses som viktiga parter i innovationsarbetet. Tillr{\"a}cklig kunskap om anv{\"a}ndarens situation {\"a}r ett viktigt villkor f{\"o}r att kunna arbeta med tj{\"a}nsteinnovation. Det {\"a}r samtidigt viktigt att minnas att v{\"a}lf{\"a}rdstj{\"a}nster inte enbart kan f{\"o}rst{\aa}s och analyseras utifr{\aa}n individniv{\aa}n. Tj{\"a}nsteinnovation m{\aa}ste {\"a}ven innefatta m{\"o}jligheter till f{\"o}rb{\"a}ttrade f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r inv{\aa}narnas kollektiva v{\"a}rdeskapande.Sammantaget s{\"a}tter studiens resultat ljuset p{\aa} nya fr{\aa}gor som beh{\"o}ver hanteras f{\"o}r att m{\"o}jligg{\"o}ra b{\"a}ttre f{\"o}ruts{\"a}ttningar att arbeta med tj{\"a}nsteinnovation i vardagencfram{\"o}ver:• Vilken struktur beh{\"o}ver verksamheten f{\"o}r att f{\"o}rankra och driva h{\aa}llbart tj{\"a}nsteinnovationsarbete?• Vilket st{\"o}d beh{\"o}ver cheferna erbjuda f{\"o}r att medarbetare ska kunna driva tj{\"a}nsteinnovationsarbete?• Hur kan arbetet med tj{\"a}nsteinnovation integreras som en sj{\"a}lvklar del av kulturen?",
author = "Ulrika Westrup and Pernilla Danielsson and Katja Lindqvist",
year = "2020",
month = jan,
day = "27",
language = "svenska",
publisher = "Institutionen f{\"o}r service management och tj{\"a}nstevetenskap, Lunds universitet",

}