Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll: En komparativ stadsgeografisk studie

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. Faktorerna sammanfattas i en enkel modell. Sambanden har undersökts i fem utländska fallstudiestäder med stor variation i uppbyggnaden av transport- och bebyggelsestruktur samt utvecklingskontroll. Resultaten visar tydligt att städer med övervägande del privat inflytande över stadsutvecklingen saknar helhetssynen i planeringen och har en bristfällig integrering av markanvändnings- och transportplaneringen. Då offentliga intressen styr finns det i regel en bättre helhetssyn över staden. En central fråga är vilken balans man bör ha mellan allmän och privat inblandning i stadsplaneringen och –utvecklingen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • markanvändning, utvecklingskontroll, stadsutveckling, bebyggelse, transport
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum1996 okt 18
Förlag
  • Kommunikationsforskningsberedningen
Tryckta ISBN9188868311
StatusPublished - 1997
PublikationskategoriForskning