Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{60a4ed56e6ff4821b35cc5e80278ecbd,
title = "Utvecklad riskhantering f{\"o}r samh{\"a}llsviktiga verksamheter avseende {\"o}versv{\"a}mningsrisker",
abstract = "Konsekvenser till f{\"o}ljd av stora {\"o}versv{\"a}mningar och andra geografiskt utbredda h{\"a}ndelser {\"a}r ett {\aa}terkommande fenomen v{\"a}rlden {\"o}ver. Befolkningst{\"a}ta omr{\aa}den med sammanfl{\"a}tade n{\"a}tverk av kritiska infrastrukturer och samh{\"a}llsviktiga verksamheter tillh{\"o}r de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samh{\"a}llsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, d{\"a}rkonsekvenserna utifr{\aa}n exempelvis en {\"o}versv{\"a}mning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. F{\"o}r att kunna genomf{\"o}ra ett mer strukturerat och anpassat s{\"a}kerhetsarbete inom omr{\aa}det samh{\"a}llsviktig verksamhet beh{\"o}ver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag {\"a}r relaterat till dessa utmaningar. Utifr{\aa}n befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser ochpolicyarbeten, har en metodik f{\"o}r att kartl{\"a}gga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid st{\"o}rningar i samh{\"a}llsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framst{\"a}llts utifr{\aa}n ett {\"o}versv{\"a}mningsscenario med anknytning till {\"o}versv{\"a}mningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar {\"a}ven f{\"o}r andra typer av scenario ochkrishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare m{\aa}l med projektet har varit att presentera ett underlag f{\"o}r viktning/v{\"a}rdering av konsekvenser p{\aa} samh{\"a}llsniv{\aa} som prioriteringsunderlag f{\"o}r f{\"o}rebyggande {\aa}tg{\"a}rder. I uppdraget har detta m{\aa}l i huvudsakligen utg{\aa}tt fr{\aa}n ansatser och metoder fr{\aa}n forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. N{\aa}gra av studiens resultat visar p{\aa} att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andravisar p{\aa} sv{\aa}righeter med att ta fram generella f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r viktning/v{\"a}rdering av konsekvenser p{\aa} samh{\"a}llsniv{\aa}. Resultatet av detta uppdrag i form av f{\"o}religgande rapport ska f{\"o}rhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering f{\"o}r samh{\"a}llsviktiga verksamheter i {\"o}versv{\"a}mningsdrabbade omr{\aa}den f{\"o}r att kunna vidta h{\aa}llbara och klimatanpassade {\aa}tg{\"a}rder.",
keywords = "Riskhantering, Samh{\"a}llsviktig verksamhet, Geografiska informationssystem, {\"O}versv{\"a}mningar, {\"O}versv{\"a}mningsdirektivet, Kontinuitetshantering, Kaskadeffekter, Visualisering, Risk, S{\aa}rbarhet, Myndigheten f{\"o}r Samh{\"a}llsskydd och Beredskap, Metodutveckling, Riskf{\"o}rebyggande, Konsekvenser, V{\"a}rdering",
author = "Nicklas Guld{\aa}ker and Jonas Johansson and Bj{\"o}rn Arvidsson and Linn Svegrup",
year = "2019",
language = "svenska",
publisher = "Myndigheten f{\"o}r samh{\"a}llsskydd och beredskap",
number = "MSB1352 - 03 2019",

}