Vetenskap och beprövad erfarenhet - socialtjänst

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Abstract

Detta är den sjunde publikationen i en serie småskrifter som alla handlar om vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna gång ligger fokus på socialtjänsten. I de tidigare skrifterna i denna serie har det framkommit hur viktigt be- greppet vetenskap och beprövad erfarenhet är för en rad verksamhetsområden, till exempel medicin, skola och poli- tik. Inte att förglömma begreppet eller begreppsparets cen- trala roll i vår lagstiftning. Begreppet är, visar det sig, inte mindre viktigt inom det nu aktuella området – socialtjänsten.
Vetenskap och beprövad erfarenhet definieras olika inom olika verksamhetsgrenar. Det framgår av det som sägs i de tidigare volymerna i denna serie. Detta förhållande påverkar hur man inom olika praktiker utvecklar till exempel kvalitets- säkringsmetoder och styrinstrument. Det påverkar olika former av beslutsfattande – myndigheters avgöranden, förordningar, rekommendationer och regleringar, enskilda tjänstemäns beslut och i slutändan sannolikt även medbor- garnas vardagsval. Så även inom socialtjänsten.
Begreppslig klarhet är en dygd. Flertydighet och vaghet är en styggelse. Det vet vi alla. Ändå ser vi frekventa exempel på hur orduppfinnaren, frassmeden, tillåts skapa otydligheter och negativt påverka det goda beslutsfattandet. Evidensbase- rad medicin smakar både strängt och andefattigt. Frasen ”värdebaserad medicin” har en helt annan klangbotten – en smak av förnuftigt moraliskt beslutsfattande. Men allt beslutsfattande är värdebaserat – utan värden inga beslut. Eftersom allt övervägt beslutsfattande är en sammanvägning av värden och information gäller det även allt medicinskt beslutsfattande. Det nya ordparet bidrar med föga mer än att kanske förflytta fokus från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet till värden och värderingar.
Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet återfinns bland annat i patientlagen från 2015. Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagstiftaren har i detta och andra sammanhang (till exempel i högskolelagen, skollagen och miljöbalken) tänkt sig att såväl vetenskap som beprövad erfarenhet bygger på belägg, att de i en viss mening är evidensbaserade.
På senare tid har viktiga myndigheter och organisationer börjat tala om kunskapsstyrning. Målet är att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i form av system som är effektiva, lättanvända och fungerar i det vardagliga arbetet – både landstingens och kommunernas arbete.
Innebär kunskapsstyrning att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet inte längre gäller? Eller rör det sig blott om orduppfinning? Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet har ju funnits i olika regelverk och förordningar sedan sent 1900-tal och kan i olika formuleringar spåras betydligt längre tillbaka i tiden.
Att märka ord kan verka futtigt. Spelar det någon roll vilket ord man använder – ”kunskap” eller ”evidens”? Det gör det. Är man intresserad av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet finns det all anledning att tänka efter. De underliggande begreppsfrågorna är här som alltid av avgörande betydelse.
Sedan Platon har filosofer varit ganska eniga om att kun- skap är sann, berättigad tro. Vi vet P om P är sant, vi tror att P och vi har goda belägg för att P är sant. Denna definition av kunskap är inte problemfri. Det går att konstruera mot- exempel och de tre kriterierna kan vart och ett definieras lite olika. Vad många filosofer dock tycks vara överens om är att kunskap kräver goda belägg, med andra ord vetenskap och/ eller beprövad erfarenhet. En försvinnande liten del av allt vi tror är sant. Men detta gör inte de goda beläggen värdelösa. Det är till exempel tveksamt om man kan säga att avance- rade vetenskapliga teorier kan vara sanna eller falska. Däre- mot kan de vara bättre eller sämre belagda. De kan vara ypperliga redskap för att lösa problem av allsköns slag. Och vi kan ju ha både individuell och kollektiv beprövad erfaren- het som oförtydbart ger oss skäl att tro att P utan att vi för den skull tycker oss berättigade att säga att P är sant.
Idén om kunskapsstyrning tycks vända upp och ner på vad som är viktigt inom hälso- och sjukvården, inom skolans värld, inom socialtjänsten och på miljöområdet. Kunskaps- styrning blir, om man tar begreppet på allvar, som att köra bil endast om det inte i något avseende föreligger några osäkerheter; irrfärder är uteslutna. Med den ambitionen blir det inte många meter körda. Kanske är ordet kunskapsstyr- ning menat att ses som en språklig markör – en signal om att kunskap och kunskapssökande är viktigt och att allt inomorganisatoriskt beslutsfattande skall vila på solid grund. Om så är fallet undrar man om det trots allt inte hade varit bättre att signalera att vad som är av fundamen- tal betydelse för sunt beslutsfattande är vetenskap och beprövad erfarenhet.
Denna skrifts författare är forskare med stor erfarenhet av socialtjänsten, och några är forskare inom vårt forsknings- program Vetenskap och beprövad erfarenhet, ett sexårigt program finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etik

Nyckelord

  • vetenskap och beprövad erfarenhet, evidens, socialrätt
Originalspråksvenska
FörlagLund University (Media-Tryck)
UppdragsgivareRiksbankens Jubileumsfond (RJ)
Antal sidor68
Volym7
ISBN (tryckt)978-91-983575-6-1
StatusPublished - 2019 feb
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Bibliografisk information

Skrift 7 i Vetenskap och Beprövad Erfarenhets skriftserie. De tidigare skrifterna är VBE medicin, VBE juridik, VBE skola, VBE miljö, VBE politik, VBE Johannes

Related projects

Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

2015/01/012021/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)