Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med FoU-prosjektet «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet har hatt som formål å gi økt kunnskap om virkninger, i betydning av bruker- og samfunnseffektene av voldsoffererstatningen.
Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefanalytiker Tor Egil Viblemo ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har vært Vegard Solhjem Knutsen, Kristin Stanwick Bårnås og Morten Grønås Werring. I arbeidet har vi hatt med oss Karl Dahlstrand, lektor i rettsosiologi ved Rettssosiologisk institutt ved Lund universitet, i en rådgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært seniorrådgiver Christer Holtet Dahlin. Vi takker alle som har bidratt med sine perspektiver gjennom intervjuer. Særlig rettes en takk til mottakere av voldsoffererstatning som har delt sine opplevelser. Videre er vi svært takknemlig for den hjelpen vi har fått fra Kontoret for voldsoffererstatning med å rekruttere informanter. Vi takker også Justis- og beredskapsdepartementet for oppdraget, og for et godt samarbeid. Konklusjoner og vurderinger står fullt og helt for Oxford Researchs egen regning.
Rapporten er resultatet av et FoU-prosjekt om virkningen av voldsoffererstatning, som er gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektets målsetting har vært å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen, i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning. FoU-prosjektet er en kvalitativ analyse av virkningene av voldsoffererstatning med fokus på brukerog samfunnseffekter. I prosjektet er det gjennomført kvalitative intervjuer med personer som har mottatt voldsoffererstatning, psykologer som behandler traumer hos personer utsatt for voldshandlinger, bistandsadvokater, samt samtaler med eksperter på området. Intervjuene med mottakere av voldsoffererstatning utgjør den primære datakilden, og hovedvekten av datamaterialet som presenteres bygger på intervjuer med erstatningsmottakere.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Oxford Research AB
  • Norwegian Ministry of Justice and Public Security
  • Oxford Research, Noway
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Brottsoffer, Brottsskadeersättning, Kränkning, Normer, Kriminologi, Ersättningsrätt, Skadestånd, Brott, Rättssociologi, intervjuer, Utvärdering
Bidragets titel på inmatningsspråkBrottsskadeersättningens effekter: FoU-projekt på uppdrag för norska Justis- og beredskapsdepartementet
Originalspråknorska
UtgivningsortOlso
FörlagJustis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge
Antal sidor50
StatusPublished - 2019 nov 7
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Dahlstrand, K. (2012): Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer, Doktorgradsavhandling, Lund: Lund Universitet. Diesen, C. (2011): Terapeutisk juridik, (1. oppl.) Malmø: Liber. Englebrecht, C. M. (2011): «The struggle for ‘ownership of conflict’: An exploration of victim participation and voice in the criminal justice system», Criminal Justice Review, 36(12), s. 129-151. Feldthusen, B., Hankivsky, O., og Greaves, L. (2000) «Therapeutic Consequences of Civil Actions for damages and Compensation Claims by Victims of Sexual Abuse» Canadian Journal of Woman and Law, 12: 66-116 Friberg, S. 2010: Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom brott, Uppsala: Iustus forlag. Lernestedt, C. & Tham, H. (red.) (2011): Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts juridik. Nilsen, L., Å. Langballe og G. Dyb (2016): «Men hva er det egentlig ment for?»: Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, NKVTS rapport 2/2016. NOU 2016: 9 (2016): Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning, Oslo: Justis og beredskapsdepartementet. Schultz, M. (2008): Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation, Stockholm: Jure. Shapland, J. (1984): «Victims, the criminal justice system and compensation», British Journal of Criminology, 24 (2), s. 131-149. Smith, O. og Galey, J. (2018). «Supporting Rape Survivors Through the Criminal Injuries Compensation Scheme: An Exploraton of English and Welsh Independent Sexual Violence Advisors Experience». Violence Against Woman 24(9): 1091-1109.