Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{c9b5975977024e488e3247e2cc466fd0,
title = "Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt p{\aa} oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet",
abstract = "Rapporten er utarbeidet i forbindelse med FoU-prosjektet «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet har hatt som form{\aa}l {\aa} gi {\o}kt kunnskap om virkninger, i betydning av bruker- og samfunnseffektene av voldsoffererstatningen.Oppdraget er gjennomf{\o}rt av Oxford Research. Prosjektleder har v{\ae}rt sjefanalytiker Tor Egil Viblemo ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har v{\ae}rt Vegard Solhjem Knutsen, Kristin Stanwick B{\aa}rn{\aa}s og Morten Gr{\o}n{\aa}s Werring. I arbeidet har vi hatt med oss Karl Dahlstrand, lektor i rettsosiologi ved Rettssosiologisk institutt ved Lund universitet, i en r{\aa}dgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har v{\ae}rt seniorr{\aa}dgiver Christer Holtet Dahlin. Vi takker alle som har bidratt med sine perspektiver gjennom intervjuer. S{\ae}rlig rettes en takk til mottakere av voldsoffererstatning som har delt sine opplevelser. Videre er vi sv{\ae}rt takknemlig for den hjelpen vi har f{\aa}tt fra Kontoret for voldsoffererstatning med {\aa} rekruttere informanter. Vi takker ogs{\aa} Justis- og beredskapsdepartementet for oppdraget, og for et godt samarbeid. Konklusjoner og vurderinger st{\aa}r fullt og helt for Oxford Researchs egen regning. Rapporten er resultatet av et FoU-prosjekt om virkningen av voldsoffererstatning, som er gjennomf{\o}rt p{\aa} oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektets m{\aa}lsetting har v{\ae}rt {\aa} bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for {\aa} vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen, i forbindelse med oppf{\o}lgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning. FoU-prosjektet er en kvalitativ analyse av virkningene av voldsoffererstatning med fokus p{\aa} brukerog samfunnseffekter. I prosjektet er det gjennomf{\o}rt kvalitative intervjuer med personer som har mottatt voldsoffererstatning, psykologer som behandler traumer hos personer utsatt for voldshandlinger, bistandsadvokater, samt samtaler med eksperter p{\aa} omr{\aa}det. Intervjuene med mottakere av voldsoffererstatning utgj{\o}r den prim{\ae}re datakilden, og hovedvekten av datamaterialet som presenteres bygger p{\aa} intervjuer med erstatningsmottakere.",
keywords = "Brottsoffer, Brottsskadeers{\"a}ttning, Kr{\"a}nkning, Normer, Kriminologi, Ers{\"a}ttningsr{\"a}tt, Skadest{\aa}nd, Brott, R{\"a}ttssociologi, intervjuer, Utv{\"a}rdering",
author = "Karl Dahlstrand",
editor = "Viblemo, {Tor Egil}",
note = "Dahlstrand, K. (2012): Kr{\"a}nkning och uppr{\"a}ttelse. En r{\"a}ttssociologisk studie av kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning till brottsoffer, Doktorgradsavhandling, Lund: Lund Universitet. Diesen, C. (2011): Terapeutisk juridik, (1. oppl.) Malm{\o}: Liber. Englebrecht, C. M. (2011): «The struggle for {\textquoteleft}ownership of conflict{\textquoteright}: An exploration of victim participation and voice in the criminal justice system», Criminal Justice Review, 36(12), s. 129-151. Feldthusen, B., Hankivsky, O., og Greaves, L. (2000) «Therapeutic Consequences of Civil Actions for damages and Compensation Claims by Victims of Sexual Abuse» Canadian Journal of Woman and Law, 12: 66-116 Friberg, S. 2010: Kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning. Skadest{\aa}nd f{\"o}r kr{\"a}nkning genom brott, Uppsala: Iustus forlag. Lernestedt, C. & Tham, H. (red.) (2011): Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts juridik. Nilsen, L., {\AA}. Langballe og G. Dyb (2016): «Men hva er det egentlig ment for?»: Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet p{\aa} Ut{\o}ya 22. juli 2011, NKVTS rapport 2/2016. NOU 2016: 9 (2016): Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning, Oslo: Justis og beredskapsdepartementet. Schultz, M. (2008): Kr{\"a}nkning: studier i skadest{\aa}ndsr{\"a}ttslig argumentation, Stockholm: Jure. Shapland, J. (1984): «Victims, the criminal justice system and compensation», British Journal of Criminology, 24 (2), s. 131-149. Smith, O. og Galey, J. (2018). «Supporting Rape Survivors Through the Criminal Injuries Compensation Scheme: An Exploraton of English and Welsh Independent Sexual Violence Advisors Experience». Violence Against Woman 24(9): 1091-1109.",
year = "2019",
month = nov,
day = "7",
language = "norska",
publisher = "Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge",

}