Willingness to Pay for a Reduction in Road Mortality Risk: Evidence from Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling består av ett introduktionskapitel, följt av tre kapitel i vilka individens betalningsvilja för att reducera väg- och personbildödsrisken skattas, baserat både på observerade och hypotetiska val.

I kapitel 2 används den hedoniska regressionstekniken på den svenska personbilsmarknaden för att skatta värdet av trafiksäkerhet. Resultaten från studien visar att marknadspriset på en personbil är negativt korrelerat med dess risknivå, dvs svenska personbilskonsumenter betalar en säkerhetspremie för säkrare bilar. I jämförelse med tidigare svenska hypotetiska betalningsviljestudier, implicerar denna studie en lägre betalningsvilja för ytterligare säkerhet, vilket kan vara ett resultat av interaktionen mellan svenska myndigheters interventioner och individers marknadsbeslut.

Kapitel 3 utnyttjar ett sammanslaget datamaterial från två svenska betalningsviljestudier för trafiksäkerhet och skattar en marginell betalningsviljefunktion för reducering av vägdödsrisken. Observerad marginell betalningsvilja från den svenska personbilsmarknaden används och resultaten visar att betalningsviljan ökar med bilens risknivå. Bland ägarattributen har inkomst och bakgrundrisk förväntade koefficienttecken, dvs inkomst ökar betalningsviljan, medan bakgrundrisk minskar betalningsviljan. Enbart bakgrundrisk har dock en statistiskt signifikant påverkan på betalningsviljan. Vi finner också genom att jämföra ett värde på ickemarginell betalningsvilja skattat med den marginella betalningsviljefunktionen och ett värde skattad baserat på marginell betalningsvilja, att skillnaden mellan de båda riskvärdena är liten och försumbar. Detta är var vi förväntar.

I kapitel 4 studerar vi hur hypotetisk betalningsvilja för en reduktion av dödrisk varierar med olika individattribut och hur subjektiv dödsrisk avviker från objektiv (statistisk) dödsrisk. Data från en svensk contingent valuation studie används och vi finner att det finns ett svagt samband att betalningsviljan avtar med individens ålder samt bakgrundrisk. Vi finner dock ingen korrelation mellan individens självskattade hälsostatus och hand/hennes betalningsvilja för att reducera dödsrisken i vägtrafiken. Vad gäller subjektiv riskuppfattning så finner vi att respondenterna underskattar deras dödrisk, både väg- och totalrisk, jämfört med den objektiva dödsrisken i Sverige vid studiens genomförande.

Detaljer

Författare
  • Henrik Andersson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Nationalekonomi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Kristian Bolin, handledare
Tilldelningsdatum2005 apr 8
Förlag
  • Department of Economics, Lund Universtiy
StatusPublished - 2005
PublikationskategoriForskning