صفحه دو: دلایل و پیامدهای تنش بین عربستان و قطر

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

The Drivers and Consequences of Saudi-Qatari Tensions
Period2017 jun
VidBBC Persian
OmfattningInternationell