Flerfunktionella ugnsområden i Skånsk järnålder – kornmältning och matberedning, exempel från Uppåkra med omland

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

Under de senaste årens seminariegrävningar som genomförts av Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet, har ett ugnsområde daterat till 400–600-talet e.Kr. undersökts. I och i anslutning till det aktuella undersökningsområdet har tidigare ett antal ugnar identifierats. Den ugnslämning som nu undersökts har bestått av en större kupolugn vilande på ett stenfundament och omgärdad av en större arbetsyta.
Genom arkeobotaniska analyser har mältning av korn kunnat beläggas inom ugnsområdet. Detta ligger till grund för tolkningen att en av de aktiviteter som området brukats till varit ölbryggning. Denna produktion kan mycket väl ha varit avsedd att täcka centralplatsen Uppåkra och eventuellt kringliggande byggds behov av öl eller malt till öl.
Det nyligen undersökta ugnsområdet tangerar en undersökningsyta där två liknande ugnar undersökts 1998. Vid dessa undersökningar gav arkeobotaniska analyser grund för tolkningen av ett användande av ugnarna till brödbak och annan livsmedelsproduktion. Att dessa lämningar sammantaget med det ugnsområdet som nu undersökts representerar ett större flerfunktionellt produktionsområde för olika typer av livsmedel kan nu föras fram som en stark arbetshypotes.
Förekomsten av väldefinierade ugnsområden av det slag som nu konstaterats i Uppåkra får sägas vara relativt ovanlig på Skånska järnåldersboplatser, även om enstaka lågtemperatur-ugnar är kända sedan tidigare. En aktuell parallell utgörs dock av ett gårdskomplex som undersökts vid Östra Odarslöv ca 10 kilometer nordväst om Uppåkra. Här har ugnarna skiftat betydligt mer i storlek och också varit många fler till antalet. Funktionstolkningarna är dock mycket lika. Vid Östra Odarslöv har ingen mältning av korn kunnat konstateras, men i likhet med de ugnar som undersöktes i Uppåkra under 1990-talet kan torkning och/eller rostning av sädesslag beläggas som en funktion.
Med dessa exempel som utgångspunkt kan vi börja närma oss frågor kring livsmedelsproduktionens organisation i järnålderns gårdsmiljöer och på de större boplatserna. Det arkeobotaniska materialet ger nu en detaljerad bild av de väldefinierade och flerfunktionella ugnsområdena. Avgränsade områden avsedda för livsmedelsproduktionens processer var av allt att döma en väl etablerad komponent i boplatsstrukturen, vilket ger nytt underlag till diskussionen om järnålderns ekonomi och försörjning.
Period2018 maj 16
EvenemangstitelOldtidens Ovne
Typ av evenemangSeminarium
PlatsHilleröd, Danmark
OmfattningLokal

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi
  • Teknikhistoria

Nyckelord

  • Ugnar
  • Kornmältning
  • Uppåkra
  • Ölbryggning