Journal of Industrial Ecology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.