Integrerad eller segregerad naturvård - hur tar vi bäst tillvara landskapens multipla värden?

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Under det senaste decenniet har det uppstått en intensiv debatt kring huruvida biologisk mångfald bäst bevaras genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller om det är mer kostnadseffektivt med reservat som är separerade från produktionslandskapen. Samma debatt har uppstått när det gäller urban naturvård – ska vi satsa på stora parker eller integrera det gröna överallt i staden? Olika forskare i Sverige, Europa och världen har diskuterat frågan under benämningen ”land-sharing vs. land-sparing”.

Syftet med detta seminarium är att belysa hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Vi avser att illustrera hur dessa strategier konkret kan se ut i jordbrukslandskap, skogslandskap och urbana områden och i vilken mån en klokt vald strategi kan minska eventuella konflikter mellan produktion och naturvård. Frågan om vilka policyinstrument som kan behövas kommer att diskuteras, liksom frågan om det räcker att bevara arter i reservat i en värld präglad av klimatförändringar där många arters utbredningsområden förändras.

Seminariet kommer att samla forskare med kunskap inom området, bland annat från det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC) vid Lunds och Göteborgs universitet, men även från andra lärosäten. Vi kommer också att bjuda in representanter för myndigheter, ideell naturvård och de gröna näringarna. Seminariet kommer att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta diskussionen om hur man förenar element av integrerad och segregerad naturvård för att såväl klara målet att bevara svenska arter i livskraftiga populationer som att långsiktigt säkerställa ekosystemtjänster associerade med biologisk mångfald och produktion i jord- och skogsbruk.
Period2018 nov. 15
VidKungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Sverige