Studier av kostens betydelse för uppkomst av reumatoid artrit

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Beskrivning

I en systematisk litteraturöversikt sammanställs publicerade studier av relationen mellan olika kostfaktorer och utveckling av reumatoid artrit. Abstract och fulltextartiklar granskas på ett systematiskt sätt, och kvaliteten på alla studier bedöms enligt Newcastle-Ottawa scale. Fallkontrollstudier och kohortstudier listas separat, och studiedesign, metodologiska aspekter och huvudresultat sammanställs.
Individer som först medverkat i befolkningsstudien Malmö Kost Cancer (MKC) och senare diagnostiserats med reumatoid artrit (RA) identifieras genom samkörning av MKC-databasen med diagnosregister. Journaler för samtliga fall granskas för att validera diagnosen, samt för systematisk insamling av kliniska data. Kontroller, matchade för ålder, kön och inklusionsår, vid liv och utan RA vid fallets insjuknande i RA, hämtas från MKC-kohorten. Data om kostfaktorer hämtas från tidigare sammanställda data, som baseras på en kostdagbok (7 dagar), ett frågeformulär och en strukturerad intervju. Associationen mellan kostfaktorer och RA analyseras med conditional logistic regression.
I en prospektiv studie av patienter med nyupptäckt artrit insamlas kostdata med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Olika kostkomponenter relateras dels till proteinprofiler i blodet, dels till artritdiagnos efter ett års uppföljning. Proteinprofilerna karaktäriseras med hjälp av principal component analysis.
Period2022 feb. 1 → …
Examinerad/handledd personRebecka Teresia Bäcklund
Examination/handledning vid
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation