Forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  ACTRIS Sverige

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  ACTRIS (Aerosol, Clouds, and Trace gases Research Infra­structure)

  Beskrivning

  ACTRIS Sverige är en svensk nationell forskningsinfrastruktur med stöd av Vetenskapsrådet. Den utgör den svenska delen av en distribuerad europeisk miljöforskningsinfrastruktur för att tillhandahålla data och infrastrukturtjänster av kvalitetssäkrade kontinuerliga observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar omfattande bland annat aerosoler och moln. ACTRIS Sverige samlokaliserar sina observationer med ICOS Sverige, för närvarande vid de två mätstationerna i Hyltemossa i norra Skåne och Norunda utanför Uppsala.
  Europeiska ACTRIS har utvecklats under flera år och investeringarna uppgår till mer än 700 M€ med tillhörande driftskostnader på mer än 90 M€/år. Europeiska ACTRIS omfattar anläggningar i 21 olika europeiska länder med fler än 80 observationsplattformar och fältstationer distribuerade över hela Europa. ACTRIS uppnådde 2021 ESFRI Landmark status som en strategiskt viktig europeisk forskningsinfrastruktur. I april 2023 bildades ACTRIS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) med 17 deltagande länder, däribland Sverige.

  Utrustning och resurser

  ACTRIS Sweden kontinuerliga långtidsmätningar omfattar: PM10/PM2.5, aerosolpartiklars storleksfördelning (AIS: 0.5–20 nm; DMPS: 3–850 nm; APS: 0.5–15 µm), partiklars ljusabsorption (7-λ Aethalo­meter and MAAP), partiklars ljusspridning (3-λ nephelometer), molnkondensationskärnor (CCN counter), partiklars kemiska sammansättning (ToF-ACSM) och OC/EC filterprovtagning och analys. Spårgasmätningar omfattar NO/NO2 och O3. Kampanjvisa ACTRIS-relaterade mätningar omfattar: aerosolpartklar vertikala flöden (eddy covariance + gradient), sot (SP-AMS, SP2), partiklars effektiva densitet (DMA-APM), iskärnor (PINC). ICOS-observationer som direkt stöder ACTRIS är huvudsakligen: blandningshöjd (ceilometer) och flera mikrometeorologiska parameterar.

  Digitala och fysiska samlingar

  Alla ACTRIS data skickas årligen in till ACTRIS Data Portal (actris.nilu.no), där data är öppet tillgängliga för alla användare.

  Erbjudna tjänster

  Mätstationerna inom ACTRIS Sweden är öppna för alla användare. De data som samlas in inom ACTRIS består av mer än 100 000 data-set som alla är öppet tillgängliga.

  Styrning av infrastrukturen

  I ACTRIS Sverige deltar följande svenska universitet och forskningsinstitut:
  Lunds universitet (Erik Swietlicki, föreståndare); Stockholms universitet (vetenskaplig föreståndare Radovan Krejci); Göteborgs universitet (Mattias Hallquist); Sveriges Lantbruksuniversitet (Mats B Nilsson); SMHI (Salomon Eliasson); Uppsala universitet (Anna Rutgersson).

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Klimatforskning
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Annan fysik
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar
  • Tjänster
  • Utrustning

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)

  Fria nyckelord

  • aerosol
  • moln
  • spårgas
  • inrastruktur
  • klimat
  • luftkvalitet