Forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  ACTRIS Sverige

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infra­structure)

  Beskrivning

  ACTRIS Sverige är en svensk nationell forskningsinfrastruktur med stöd av Vetenskaprsrådet. Den utgör den svenska delen av en distribuerad europeisk miljöforskningsinfrastruktur för att tillhandahålla data och infrastrukturtjänster av kvalitetssäkrade kontinuerliga observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar omfattande bland annat aerosoler och moln. ACTRIS Sverige samlokaliserar sina observationer med ICOS Sweden, för närvarande vid de två mätstationerna i Hyltemossa i södra Sverige och Norunda utanför Uppsala.
  Europeiska ACTRIS har utvecklats under flera år och investeringarna uppgår nu till uppskattningsvis 450 M€ med tillhörande driftskostnader på runt 6 M€/år. Europeiska ACTRIS omfattar anläggningar i 21 olika europeiska länder med fler än 80 observationsplattformar och fältstationer distribuerade över hela Europa. ACTRIS uppnådde 2021 ESFRI Landmark status som en strategiskt viktig europeisk forskningsinfrastruktur och kommer under 2022 att bilda en ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

  Utrustning och resurser

  ACTRIS Sweden kontinuerliga långtidsmätningar omfattar: PM10/PM2.5, aerosolpartiklars storleksfördelning (AIS: 0.5–20 nm; DMPS: 3–850 nm; APS: 0.5–15 µm), partiklars ljusabsorption (7-λ Aethalo­meter and MAAP), partiklars ljusspridning (3-λ nephelometer), molnkondensationskärnor (CCN counter), partiklars kemiska sammansättning (ToF-ACSM) och OC/EC filterprovtagning och analys. Spårgasmätningar omfattar NO/NO2 och O3. Vi analyserar även för organiska föreningar samt för 14C som kan användas för att bestämma källbidrag till den organiska aerosolen. Kampanjvisa ACTRIS-relaterade mätningar omfattar: aerosolpartklar vertikala flöden (eddy covariance + gradient), sot (SP-AMS, SP2), partiklars effektiva densit (DMA-APM), iskärnor (PINC). ICOS-observationer som direkt stöder ACTRIS är huvudsakligen: blandningshöjd (ceilometer) och flera mikrometeorologiska parameterar.

  Digitala och fysiska samlingar

  Alla ACTRIS data skickas årligen in till ACTRIS Data Portal (actris.nilu.no), där alla data är öppet tillgängliga för alla användare.

  Erbjudna tjänster

  Mätstationerna inom ACTRIS Sweden är öppna för alla användare. De data som samlas in inom ACTRIS består av mer än 100 000 data-set som alla är öppet tillgängliga.

  Styrning av infrastrukturen

  ACTRIS Sweden leds av följande universitet och forskningsinstitut:
  Lunds universitet, prof Erik Swietlicki; Stockholms universitet, prof Hans-Christen Hansson; Göteborgs universitet, prof Mattias Hallquist; Sveriges Lantbruksuniversitet, prof Mats B Nilsson; SMHI, Dr Anke Thoss; Uppsala universitet, prof Anna Rutgersson. Adjungerad medlem: ICOS Sweden, Koordinator Dr Maj-Lena Linderson.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar
  • Tjänster
  • Utrustning

  Nyckelord

  • aerosol
  • moln
  • spårgas
  • inrastruktur
  • klimat
  • luftkvalitet

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)
  Foto kopplat till utrustning - IMG_20180608_141830.jpg