Microscopy Community Lund University

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  MiCLU

  Beskrivning

  MicLUhar till uppgift att samordna kompetens och andra resurser för avbildning
  m.h.a. mikroskopi och relaterad bildanalys inom samtliga områden vid Lunds
  universitet. MicLU skall arbeta för att alla forskare vid Lunds universitet har god
  tillgång till avancerade instrument och kompetens för avbildning inom det
  mikroskopiska området. Inom detta område har MicLU följande uppgifter:
  1. Att vara rådgivande organ till Rektor och fakultetsledningar inom LU
  2. Att samordna existerande infrastruktur inom mikroskopi för att maximera
  tillgänglighet och effektivt utnyttjande
  3. Att årligen undersöka behovet och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till
  de metoder och den infrastruktur som efterfrågas av forskare vid LU
  4. Att följa den tekniska utvecklingen och planera för förnyelse och framtida
  behov av infrastruktur
  5. Att samordna initiativ till ansökningar om externa resurser till infrastruktur
  6. Att vid behov fungera som LU:s nod för nationell infrastruktur
  7. Att arbeta för samverkan mellan LU och MAX IVs och ESSs imaginginfrastrukturer,
  med andra regionala, samt med nationella infrastrukturer

  Utrustning och resurser

  MicLU has a director position at the faculty of Medicine, a web page for dissemination of information to both internal and external viewers and a listing of microscopy resources at Lund University.

  Digitala och fysiska samlingar

  Homepage with calendar/events section and a listing of microscopy resources at Lund University.

  Erbjudna tjänster

  Guidance in the Life Science infrastructure ecosystem at LU. Contact points for discussion about needs for competence development and infrastructure at LU. Surveys and written material on infrastructure resources and needs at LU. Coordination and help with applications regarding Life Science infrastructure at LU. Arrangement of workshops, seminars and similar on Life Science topics with focus on infrastructures and competence development. Facilitator of interactions between the Life Science community with MAX IV, ESS and other large scale facilities.

  Styrning av infrastrukturen

  MicLU leds av en styrelse med fem ledamöter inkl ordföranden. Styrelsen
  består av en ledamot från vardera Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga
  fakulteten och Lunds tekniska högskola som utses efter förslag från respektive
  fakulteter. En ledamot ska vara student, företrädesvis forskarstuderande, och utses
  enligt den ordning som stadgas i Studentkårsförordningen. Ordförande i styrelsen
  ska vara antingen dekanus eller prodekanus för Medicinska fakulteten. För att
  fullgöra sitt uppdrag kan styrelsen varaktigt eller tillfälligt adjungera ytterligare
  ledamöter.

  Ordförande och ledamöter i styrelsen utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter
  samråd med rektor för Lunds tekniska högskola samt dekanus för
  Naturvetenskapliga fakulteten. Mandatperioden ska i normalfallet vara tre år med
  undantag för studenten.

  MiCLU leds i sitt dagliga arbeta av föreståndare Kajsa M. Paulsson.

  Typ av infrastruktur

  • Tjänster

  Fria nyckelord

  • Mikroskopi
  • Mikroskop
  • Infrastruktur
  • Koordination
  • Samverkan