Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa. Vi medverkar i flera av Medicinska fakultetens utbildningsprogram och gör också utbildningsinsatser vid Tekniska respektive Samhällsmedicinska fakulteten. Här arbetar seniora och juniora forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal, totalt ca 25 personer. Vi representerar många olika discipliner och professioner - gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi och epidemiologi. Många av medarbetarna är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskargruppen utgör kärnan i det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som är ett samarbete mellan universitetets medicinska, juridiska, tekniska (LTH) och samhällsvetenskapliga fakulteter

Forskning

Vår forskning utgår från gerontologiska, hälsovetenskapliga och neurovetenskapliga perspektiv. Vi arbetar med flera stora projekt - lokalt, nationellt och internationellt - där vi till exempel undersöker hur olika aspekter av boendet påverkar hälsan under åldrandet. Både bland äldre i allmänhet och bland dem som åldras med funktionsnedsättningar. Flera forskare arbetar med projekt där äldres användning av förflyttningshjälpmedel, till exempel käppar, rullatorer och elrullstolar, står i fokus. Vi arbetar konsekvent och aktivt för att involvera brukare i forskningen. Vi prioriterar forskningskommunikation och översättning av forskningsresultat för att omsätta dem till åtgärder och insatser som gör skillnad i människors vardag. Vi är engagerade i många utåtriktade aktiviteter och anlitas ofta av myndigheter och intresseorganisationer för att bidra med kunskap till utredningar och utvecklingsprojekt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren