AgriFood Economics Centre, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Enhetsprofil

Mer om oss

I denna forskningsportal är endast personalen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet listade. Samtliga anställda vid AgriFood återfinns på vår hemsida. Där kan du även se och ladda ned våra publikationer.

Beskrivning

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling. Mottagare är främst Landsbygds- och infrastrukturdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer. AgriFood Economics Centre fungerar som en brygga mellan forskarvärlden och den praktiska politiken. I en komplex och föränderlig värld ger vi beslutsfattare stöd med vetenskapligt underbyggda och oberoende analyser av aktuella frågor. Grunden i verksamheten är policyrelevans, tillförlitlighet och objektivitet. AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, påbörjat den 1 januari 2009. Verksamheten finansieras av ett särskilt anslag på tolv miljoner kronor från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Medarbetare på AgriFood söker även forskningsmedel och utför analyser på uppdrag av myndigheter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren