• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Gruppen driver forskning kring det kliniska förloppet och risk för utveckling av lungsjukdom, leversjukdom och andra sjukdomar vid alfa-1-antritrypsinbrist (AAT-brist). En del av forskningen är baserad på det svenska nationella registret över personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-registret). Gruppen följer också upp en unik kohort av individer med svår och måttlig AAT-brist som identifierats via neonatal screening mellan 1972-194. Kohorten är den enda gruppen av bristindivider i världen, som har identifierats vid födelsen och följs upp regelbundet genom livet.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren