Enhetsprofil

Forskning

Cancer uppstår när en cell förvärvar avvikelser i kromosomerna, som innehåller våra gener. I vår grupp studerar vi olika typer av tumörer som uppvisar s k aneuploidi, vilket är en typ av mutation som innebär att cancercellerna innehåller för många eller för få kromosomer. Vår forskning är huvudsakligen fokuserad på två olika sorters cancer; dels en typ av barnleukemi som har för många kromosomer, kallad hyperdiploid akut lymfatisk leukemi, och dels elakartad sköldkörtelcancer. Målsättningen med vår forskning att förstå de grundläggande biologiska mekanismer som styr utvecklingen av en cancercell. Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt och därmed öka överlevnaden i dessa cancertyper.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Hematologi

Fria nyckelord

  • Leukemi
  • barnleukemi
  • hyperdiploidi
  • hypodiploidi
  • sköldkörtelcancer
  • cancergenomik
  • aneuploidi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren