Tillämpad epidemiologi

  • Telefon+4646175798

Enhetsprofil

Forskning

I vår forskning arbetar vi med att systematiskt kartlägga, studera och följa upp orsaker och konsekvenserna för individ och samhälle av dessa sjukdomar. Vi studerar vårdsökande, arbetsförmåga och sjukvårdsbehov och gör jämförelser inom och utom Sverige. Ett extra fokus lägger vi på barn och unga då effekterna av smärtan och psykisk ohälsa ofta kvarstår under stora dela av livet på olika sätt. Det är därför av extra vikt att i denna grupp öka kunskapen om riskfaktorer – för att minska insjuknandet, och effekter för att i tid främja och minska de negativa konsekvenserna. Vi utför primärt epidemiologiska studier men även kliniska studier och i gruppen arbetar epidemiologer, läkare, fysioterapeuter och informationsspecialist. Just nu har vi projekt inom: Smärta hos barn och unga vuxna, Ehlers-Danlos syndrom och andra hypermobilitetssyndrom samt pandemiberedskap. Vår forskning finansieras med stöd av ALF-projektmedel, FORTE, Kockska stiftelserna, regionala forskningsmedel och Vetenskapsrådet.

Beskrivning

Smärta och psykisk ohälsa är de vanligaste orsakerna till besök hos läkare och annan vårdpersonal i primärvården. Vi har visat i våra studier att 10% av alla barn i åldrarna 1-12 år och 20% av alla barn i åldrarna 13-18 år söker vård för ospecifik smärta årligen. Det innebär att mer än 300000 barn i skolåldern just nu har smärta som påverkar dem in den grad att de behöver söka vård. Dessa sjukdomar kan bero på många olika saker och också ofta förekomma samtidigt hos samma individ. Att leva med smärta och eller psykisk ohälsa påverkar människor i alla åldrar avseende försämrad funktion, försämrad hälsorelaterad livskvalitet och minskad delaktighet i det vardagliga sociala livet inklusive skola och arbetsliv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren