Tillämpad epidemiologi

  • Telefon+4646175798

Enhetsprofil

Forskning

Var tredje besök hos en allmänläkare förorsakas av sjukdomar i rörelseorganen varav de reumatiska sjukdomarna utgör en del. Dessa sjukdomar påverkar människor i alla åldrar avseende försämrad funktion, ofta smärta samt försämrad hälsorelaterad livskvalitet. I vår forskning arbetar vi med att systematiskt kartlägga, studera och följa upp konsekvenserna för individ och samhälle av dessa sjukdomar samt nya behandlingar inom dessa områden. Vi studerar arbetsförmåga och sjukvårdsbehov och gör jämförelser inom och utom Sverige. Vi använder, med forskningsetiskt tillstånd och med hög säkerhet, anonymiserade registerdata kring sjukskrivning, vårdkonsumtion samt utfall i olika kvalitetsregister.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren