Katt–människa-kommunikation

Enhetsprofil

Forskning

Katten är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och de används allt oftare i terapi och som sällskap på bl.a. äldreboenden. Därför är det viktigt att vi får en bild av relationen mellan katt och människa, och hur vi kommunicerar med varandra. Katten har lärt sig att kommunicera med människor med både visuella signaler och ljud. Vi vet dock fortfarande väldigt lite om hur katter och människor ”pratar” med varandra. Katter varierar melodin i sina läten ganska mycket, kanske på ett sätt som liknar hur vi människor gör, men vi vet ännu inte hur vi ska tolka de olika melodierna. Ett av projektets mål är att ta reda på mer om detta. Dessutom vill forskargruppen studera hur katter uppfattar mänskligt tal med olika röster, melodi och talstil. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, och representerar pionjärarbete inom området människa–katt-kommunikation.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Människa–katt-kommunikation
  • kattvokaliseringar
  • katt-intonation
  • kattmelodi
  • kattprat

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren