Enhetsprofil

Beskrivning

Markus Heidenblad är chef för denna anläggning.

Forskning

CTG är en prioriterad forskningsinfrastruktur vid Medicinska fakulteten. Centret har stor kompetens inom flera sekvenserings- och genomikteknologier och ligger i teknisk framkant med tillgång till mycket kraftfull utrustning (t.ex. Illumina NovaSeq 6000). CTG:s service är inriktad mot olika användningsområden baserade på den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS), t.ex. singelcell-analyser, och CTG arbetar nära den regionala sjukvården för att utveckla och översätta forskningsresultat till förbättrad klinisk diagnostik. Tillsammans med en storskalig sekvenseringsenhet vid Region Skåne utgör CTG också en facilitet inom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab (Clinical Genomics Lund) och är också aktivt involverad i Genomic Medicine Sweden-initiativet. CTG finns på BMC D14 och har för närvarande 13 anställda. För mer information, vänligen se https://www.ctg.lu.se/ eller kontakta Markus Heidenblad, chef för anläggningen (046-222 04 25).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicinsk genetik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren