Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Fokus för forskning och utbildning är hur vård och omsorg för barn med långvarig sjukdom och deras familjer kan utvecklas och förbättras. Likaså hur utbildningsinsatser kan minska våld i hemmet samt hur olika former av e-hälsa kan stärka barns och familjers egenvård. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och leds av professor Inger Kristensson Hallström. Implementering av forskningsresultaten i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha stor betydelse för enskilda barn, deras familj och för hälso-och sjukvården. Forskargruppen är internationellt och flervetenskapligt sammansatt och består av sjuksköterskor inom olika specialiteter, sjukgymnaster och läkare. Även psykologer, teknologer och hälsoekonomer är kopplade till forskargruppen. Vi har ett stort internationellt samarbete. Utöver forskning bedriver vi forskarutbildning och uppdragsutbildning och undervisar på grund- och avancerad nivå.

Forskning

Sedan många år bedrivs forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, under åren 2013-2018 i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care), finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Hösten 2018 erhöll forskargruppen ytterligare ett 6-årigt programstöd från Forte, för utveckla egenvård med hjälp av e-hälsa inom barnsjukvård, i forskningsprogrammet eChildHealth. Vi utvecklade e-hälsa och robot i skola i det EU finansierade forskningprojektet iCOPE (Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration), med målet att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer. Forskargruppen bedriver också forskning om fysisk aktivitet, övervikt bland förskolebarn, seneffekter av barncancer, ungdomar med HIV och våld i familjen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pediatrik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren