Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Mer specifikt riktas vår forskning mot hur vården kan utvecklas för barn med långvarig sjukdom och deras familjer, t.ex. barn med cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, övervikt och barn med ätproblem. . Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och leds av professor Inger Kristensson Hallström. Implementeringen av forskningen i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha stor betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. I forskargruppen ingår ett internationellt forskarteam med sjuksköterskor inom olika specialiteter, sjukgymnaster, läkare, och forskare inom global hälsa. Även psykologer, teknologer och hälsoekonomer är kopplade till forskargruppen. Utöver forskning bedriver vi forskarutbildning och uppdragsutbildning och undervisar på grund- och avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området.

Forskning

Sedan många år bedrivs forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, under åren 2013-2018 i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care), finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Hösten 2018 erhöll forskargruppen ytterligare ett 6-årigt programstöd från Forte, för utveckla egenvård med hjälp av e-hälsa inom barnsjukvård, i forskningsprogrammet eChildHealth. Vi deltar med att utveckla e-hälsa och att använda robot i skola i det EU finansierade forskningprojektetiCOPE (Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration), med målet att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer. Forskargruppen bedriver också forskning om fysisk aktivitet, övervikt och fetma bland förskolebarn, seneffekter av barncancer och barn som utsätts för våld i familjen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pediatrik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren