Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Enhetsprofil

Beskrivning

Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård integrerar forskning, undervisning och utbildning samt implementering och evaluering av klinisk hälsopromotion. Vår kliniska forskning är gränsöverskridande och syftar till att förbättra patientsäkerheten och hälsan på kort och lång sikt för den enskilda patienten och dennes familj, personalen, hälso- och sjukvården och samhället som stort. Våra aktiviteter fokuserar på att förbättra prevention, behandling och rehabilitering relaterat till alkohol, tobak, droger, undernäring, fetma, fysisk inaktivitet och komorbiditet. Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård utsågs i februari 2016 till ett WHO Collaborating Center (WHOCC) för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren