Klinisk forskning inom anestesi och intensivvårdsmedicin

Enhetsprofil

Beskrivning

Thomas Kander är forskargruppschef.

Forskning

Gruppen bedriver forskning inom många olika områden: 1) Koagulation. Pro- och antikoagulativa processer under kritisk sjukdom undersöks med hjälp av olika koagulationsinstrument. Faciliteterna inkluderar ett laboratorium nära intensivavdelningen. 2) Centrala venekateter (CVK) är oundgänglig i behandlingen av många medicinska tillstånd. Tyvärr är inläggning och användningen av CVKer förknippade med komplikationer, som i de flesta fall skulle kunna undvikas. Denna delforskningsgrupp fokuserar på att kartlägga förekomsten av CVK-relaterade komplikationer, identifiera riskfaktorer och skapa förutsättningar för att optimera inläggning och skötsel av CVKer. 3) Intensivvårdsepidemiologi. Registerstudier avseende samband mellan variabler vid ankomst till intensivvårdsavdelning och utfall vid kritisk sjukdom studeras. Denna kunskap är viktig för att identifiera högriskpatienter och tidigt påbörja riktad behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren