• Telefon+46462220531

Enhetsprofil

Forskning

Vi arbetar med att utveckla genterapi för läkning av skador i centrala nervsystemet (CNS). Centrala nervsystemets begränsade kapacitet för läkning av skador har föranlett omfattande forskning. Förhoppningsvis ska våra forskningsprojekt leda till utveckling av nya terapeutiska instrument för behandling av hjärnskador hos patienter. Generna för många tillväxtfaktorer och neurotransmittorsyntetiserande proteiner är nu identifierade. Därmed har möjligheten öppnats att försöka rekonstruera neuronala nätverk efter skada med hjälp av genöverföring. Fortfarande krävs dock omfattande grundforskning för att genterapi ska kunna utvecklas till en metod som kan användas på patienter. Möjligheten att skräddarsy transgenuttrycket till specifika celltyper, samt att uttrycka höga eller låga nivåer beroende på skadans typ, är exempel på viktiga mål i detta arbete. Utvecklingen av nya, effektiva vektorkonstruktioner för genöverföring och kritisk, systematisk analys av resultaten är oundgänglig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Medicinsk bioteknologi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren