Institutionen för hälsovetenskaper

Enhetsprofil

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper, en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Genom vår forskning ökar vi kunskapen och förståelsen om människors hälsa och livskvalitet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser, behandlande åtgärder, vård och omsorg och rehabilitering är centrala forskningsområden. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Vår verksamhet finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, primärvården samt den kommunala verksamheten. Institutionen bedriver forskarutbildning och våra lärare är delaktiga i utbildning av framtidens vård- och rehabiliteringspersonal på grund- och avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren