Utvecklingsrelaterade störningar, affektiv sjukdom och ångestsyndrom i barn- och ungdomspsykiatri

Enhetsprofil

Forskning

Vår forskargrupp undersöker fenomenologi, psykosociala faktorer, genetiska faktorer och miljöfaktorer vid barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar. Vi använder en epidemiologisk metod med genetisk-social kartläggning, följt av långtidsuppföljningar (inklusive kontroller). Andra forskningsprojekt är förankrade i den kliniska vardagen och studerar det naturliga förloppet av barnpsykiatriska störningar i syfte att förbättra behandlingsinsatser. Det långsiktiga utfallet av psykiatriska symtom och beteenden i barndomen är otillräckligt studerat, liksom hur psykiatriska störningar överlappar och övergår i varandra. Ett transdiagnostiskt synsätt är användbart för förståelsen av psykiatrisk samsjuklighet. Fokus för vår forskning är på utvecklingsrelaterade störningar med funktionsnedsättande symtom inom social förmåga, uppmärksamhet, impulsivitet, beteende, humör och ätbeteende.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren