Enhetsprofil

Beskrivning

Samhällets byggnader och byggande representerar mycket stora ekonomiska värden och även utvecklingen av varje enskilt byggprojekt påverkar samhället starkt. Utvecklingen av enskilda projekt kallas byggprocess och den definieras av skedena projektering, byggande och förvaltning. Mot bakgrund av den stora betydelsen för samhället är det särskilt viktigt att det finns kunskaper att leda byggprocessen så den uppfyller de krav som ställs i ett framtida uthålligt samhälle.

Forskning

Avdelningen för Construction Management medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet tillsammans med byggsektorns aktörer. Följande kunskapsområden har identifierats för avdelningens forskningsverksamhet: ? Projektledning, ? Resurshushållning ? Innovationer/Förändringar ? Byggprocessen ? Avdelningen för Construction Management medverkar i demonstrations- och utvecklingsprojekt bland annat utvärderas många utvecklingsprojekt. I samarbete med aktörerna inom byggsektorn arbetar avdelningen i och med olika utvecklingsprojekt. Exempel på områden som behandlas vid genomförda och pågående utvecklingsprojekt är nytt betongelementsystem, lättbyggnadsteknik i flera våningar, volymelement av betong - upphandling av underhållsbeläggningar, Kvalitetsstyrt överlämnade, planering av byggprojekt, erfarenhetsåterföring och arbetsplatsanpassat lärande samt förändringsprogrammet för byggsektorn Utmärkt Bygge.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren