Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Enhetsprofil

Forskning

Internationellt motsvaras svensk idé- och lärdomshistoria av flera olika forskningsinriktningar ”intellectual history”, ”cultural history” samt ”history of ideas” och ämnet har således en förhållandevis bred forskningsprofil. Här finns en äldrehistorisk inriktning liksom en sedan länge etablerad stark filosofihistorisk tradition och en senare inriktning mot begreppshistoria. Till detta kommer flera forskares intresse för teknik- och vetenskapshistoria liksom medicinhistoria. Dessutom finns nyare intresse bland forskarna i Lund för känslornas historia och det som kommit att kallas kognitiv historia, inriktningar som undersöker de historiska förutsättningarna för upplevelser av omvärlden och andra människor från olika perspektiv. De olika inriktningarna samverkar väl och har gemensamma utgångspunkter i intresset för kulturhistoriska perspektiv, något som innebär att de historiska analyserna utgår från relevanta idémässiga och kulturella sammanhang. Avdelningen har forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren