Livmoder och livmoderhalscancer

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskgruppen fokuserar på metodutveckling av portvaktskörtelkonceptet vid livmoder och livmoderhalscancer. Baserat på metodstudier och anatomiska studier av uterus lymfdränade har den hittills största prospektiva studien genomförts vilken tillsammans med kompletterande studier av detaljer kring anatomisk lokalisation av portvaktskörtlar lett till en ändring av vårdprogrammet för patienter med livmodercancer med förbättrad diagnostik till lägre kostnad samtidigt som risken för lymfödem, ett problem vid tidigare handläggning av livmodercancer, i stort har eliminerats med mycket stora vinster i livskvalitet för patienterna. Motsvarande studier pågår för livmoderhalscancer vilka på grund av en lägre incidens och lägre frekvens av körtelmetastaser tar längre tid att genomföra. Parallellt med dessa studier har nationella data vad avser minimalinvasiv kirurgi vid livmoderhalscancer genomfört liksom internationella studier av utfallet vid minimalinvasiv fertilitetsbevarande kirurgi. Portvaktskörtelkonceptet har...

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren