Evidensbaserade kliniska metoder

 • Besöksadress

  Sverige

Enhetsprofil

Forskargruppen ”Evidensbaserade kliniska metoder” bedriver forskning som avser att utvärdera kliniska utrednings- och behandlingsmetoder för att höja evidensgraden gällande BUPs arbetsmetoder. Flera projekt arbetar med att validera skattningsskalor och neuropsykologiska test då det gäller diagnostisering, behandlingsutvärdering samt prognostiska bedömningar avseende ADHD och autismspektrumtillstånd hos barn och unga. Bland annat undersöks om s.k. vitt stokastiskt brus kan förbättra arbetsminnet hos barn och ungdomar med ADHD, kognitiv beteendeterapeutisk gruppbehandling för ungdomar med ADHD, långsiktig behandlingseffekt av intensiv beteendeterapi för små barn med autism (IBT), implementering av ett behandlingsprogram för depression, lillhjärnsfunktionen vid ADHD och autism och hur motoriska och perceptuella svårigheter associeras till olika problemområden samt betydelsen av miljögifter och komplikationer vid graviditet och förlossning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Psykiatri

Nyckelord

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • neuropsykologi
 • kognitiv beteendeterapi
 • ADHD
 • autismspektrumtillstånd
 • motorik
 • lillhjärnsfunktion
 • pre- och perinatala komplikationer
 • depression

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren