Cirkulationsfysiologi vid kritisk sjukdom

Enhetsprofil

Forskning

Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av ökat vätskeläckage från kärl till vävnad vilket gör intravenös vätsketerapi är viktig komponent i behandlingen av kritiskt sjuka patienter. Även om vätskebehandling tveklöst kan rädda liv kan okritisk användning av vätska orsaka ödem och kompartmentsyndrom vilket i förlängningen kan försämra utfallet. Det övergripande syftet med gruppens forskning är att optimera vätsketerapi vid kritisk sjukdom genom att undersöka bakomliggande mekanismer till vätskeläckage samt potentiella behandlingar samt att finna metoder som minimerar biverkningar av vätsketerapi. Forskningen inkluderar prekliniska studier, kliniska observationsstudier samt interventionsstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren