Genetiska och epigenetiska studier av barnleukemi

Enhetsprofil

Beskrivning

Bertil Johansson är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

I vår forskargrupp studerar vi genetiska/epigenetiska avvikelser i ALL och AML hos barn med avsikt att förstå hur och varför dessa mutationer, undersöka deras roll i uppkomst och progression av leukemi samt utvärdera deras kliniska betydelse för diagnostik och prognosbedömning. Mer specifikt fokuserar vi på 1) analyser av parade prover från diagnos och recidiv för att identifiera förändringarna som leder till recidiv, 2) detaljerade genetiska och epigenetiska studier av isodisomier; dylika avvikelser är vanliga i AML och ALL men deras biologisk/kliniska betydelse är till stora delar okänd, 3) identifiering av genetiska förändringar som kan förklara den stegvisa utvecklingen från medfödd, eller tidigt i livet utvecklad, leukemoid blodbild hos barn med Down syndrom till AML samt 4) genetisk karakterisering av en grupp av ALL, som kallas ”B-other” och som är kliniskt väldigt varierande, för att försöka dela upp B-other i mindre, kliniskt betydelsefulla subgrupper.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Barnleukemi
  • genetik
  • epigenetik
  • patogenes
  • prognos

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren