Enhetsprofil

Forskning

Giftiga ämnen i miljön kan skada arvsmassan. Sådana skador uppkommer ofta tidigt i sjukdomsförlopp och kan orsaka cancer och andra sjukdomar och i vissa fall även föras vidare till nästa generation. På Genetisk arbets- och miljömedicin identifierar vi genetiska skador orsakade av exponering för kemikalier i arbetsmiljön. Ett annat viktigt fokus i är att identifiera genetiska skillnader som påverkar individuell känslighet för skadliga ämnen i arbetsmiljön och därmed benägenheten att utveckla exponeringsrelaterad sjukdom. Laboratoriet utför analyser av patienter, biobankade prover och initierar gruppundersökningar av individer som utsatts för skadlig exponering. Pågående projekt omfattar arbetare i södra Sverige tex. svetsare, frisörer, och dieselexponerade arbetare. Laboratoriet har kompetens och instrument för analys av genetiska skador, inklusive epigenetiska. Likaså utförs genotypning samt bestämning av genuttryck. Forskningen har finansierats av bidrag från bl.a. forskningsråden FORTE, AFA, FORMAS.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Farmakologi och toxikologi
  • Medicinsk genetik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren