Vårdrelaterade infektioner hos svårt och kristiskt sjuka

Enhetsprofil

Forskning

Vård av svårt och kritiskt sjuka patienter är avancerad och innebär stöd av vitala funktioner. Användningen av t.ex. respirator och dialysmaskin är livräddande, men innebär också risker för komplikationer f.f.a. sekundära infektioner. Medicintekniska produkter, såväl apparater som förbrukningsmaterial skall vara så säkra som möjligt att använda. Projektet har två inriktningar, båda syftande till profylax mot sekundära, vårdrelaterade infektioner hos allvarligt sjuka patienter. 1 Användning av probiotiska bakterier (bl.a. ProViva bakterien- L. plantarum 299v) i avsikt att reducera kolonisering och överväxt av sjukdomsalstrande bakterier, i svalg och luftvägar för att minska risken för djupa luftvägsinfektioner. 2 Undersökning av materialegenskaper hos invasivt använda medicintekniska produkter såsom central venkateter (CVK) och endotrachealtub (ETT) som används vid respiratorvård. Bakterieadhesion och förmåga att motverka sådan, utveckling av biofilm och vävnadskompabilitet undersöks.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren