Vårdrelaterade infektioner hos svårt och kristiskt sjuka

Enhetsprofil

Forskning

Vård av svårt och kritiskt sjuka patienter är avancerad och innebär stöd av vitala funktioner. Användningen av t.ex. respirator och dialysmaskin är livräddande, men innebär också risker för komplikationer f.f.a. sekundära infektioner. Medicintekniska produkter, såväl apparater som förbrukningsmaterial skall vara så säkra som möjligt att använda. Projektet har två inriktningar, båda syftande till profylax mot sekundära, vårdrelaterade infektioner hos allvarligt sjuka patienter. 1 Användning av probiotiska bakterier (bl.a. ProViva bakterien- L. plantarum 299v) i avsikt att reducera kolonisering och överväxt av sjukdomsalstrande bakterier, i svalg och luftvägar för att minska risken för djupa luftvägsinfektioner. 2 Undersökning av materialegenskaper hos invasivt använda medicintekniska produkter såsom central venkateter (CVK) och endotrachealtub (ETT) som används vid respiratorvård. Bakterieadhesion och förmåga att motverka sådan, utveckling av biofilm och vävnadskompabilitet undersöks.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren