Hälsofrämjande komplexa interventioner

Enhetsprofil

Beskrivning

Omvårdnad är en komplex process med en mängd faktorer som påverkar huruvida resultatet blir person-centrerat utifrån den enskilde patientens/brukarens behov. Det är en svår balansgång i praktiken och därmed i forskningen. Omvårdnadsforskning måste därför kunna hantera alla dessa faktorer för att kunna utveckla evidensbaserad kunskap som kan omsättas i praktiken.

Forskning

Forskargruppen Hälsofrämjande komplexa interventioner arbetar utifrån de riktlinjer som Medical Research Council i Storbritannien har utvecklat sedan år 2000 för komplexa interventioner. Komplexa interventioner kan bäst förklaras som forskningsaktiviteter i en 1) Utvecklingsfas, som följs av 2) Genomförande- och pilottestning, därefter 3) Utvärdering av intervention innan 4) Implementering i praktiken, bestående av ett antal komponenter som har potential att interagera med varandra och som tar hänsyn till mängden faktorer som kan förklara resultatet. Forskning baserad på komplexa interventioner bidrar till en effektiv utveckling av evidensbaserad omvårdnad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren