Hereditärt angioödem (HAE) – epidemiologi, genetik och patofysiologi

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Hereditärt angioödem (HAE) är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakas av en genetiskt betingad brist eller nedsatt funktion hos enzymhämmaren C1-esteras inhibitor (C1INH). C1INH reglerar aktiviteten i komplement- och kontaktaktiverings-systemen och den störda funktionen vid HAE orsakar återkommande svullnader, huvudsakligen i hud och slemhinnor. I projektet undersöker vi genetik och komorbiditet vid HAE i ett epidemiologiskt perspektiv. Dessutom använder vi kliniska prover för att studera hur obalansen i komplement- och kontaktaktiveringssystemen kan påverka koagulation och immunförsvar. Syftet är att identifiera nya möjligheter till prevention och intervention för att förbättra hälsan hos denna patientgrupp.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren