Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv

  • Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Vår forskargrupp studerar hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsa är ett komplext begrepp och någon heltäckande och allmänt accepterad definition finns inte. Hälsa kan betraktas från olika perspektiv, till exempel ett medicinskt, existentiellt, psykologiskt, filosofiskt, kulturellt eller sociologiskt. Interaktionen mellan individ, grupp och samhälle är av stor betydelse för att förstå, hantera och praktisera hälsa. Både individrelaterade och samhälleliga faktorer som bostad och bostadsområde, utbildning, arbete och inkomst, sociala relationer samt arv påverkar vår hälsa.

Forskning

Tvärvetenskaplig forskning är ett sätt att bedriva forskning i team eller individuellt som integrerar information, data, tekniker, forskningsverktyg, perspektiv, begrepp och/eller teorier från två eller fler discipliner eller kunskapsområden för att fördjupa den fundamentala förståelsen av en problematik eller för att lösa problem som ligger utöver inriktningen för en enskild disciplin eller forskningspraktik. Pågående forskning fokuserar bland annat på barn med tidiga tecken på atypisk utveckling och deras behov av stödinsatser för sin utveckling, föräldrastödjande insatser till föräldrar vars barn fötts för tidigt, pedagogiskt inriktad vårdforskning inom det prehospitala området, hälsovetenskaplig forskning med inriktning radiografi samt forskning fokuserad på äldre och psykisk ohälsa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pedagogik

Fria nyckelord

  • Radiografi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren