Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet

 • Telefon+4640336229, +4640332793
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 18, plan 3

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 18, plan 3

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Cirka 20 procent av svensk befolkning beräknas drabbas av allergi. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk. Den kausala behandlingen är hyposensibilisering. Denna behandling är omfattande och tidsödande. Vi försöker effektivisera och förbättra behandlingen av luftburen allergi genom att utveckla nya behandlingsstrategier. Vi studerar också det fysiologiska sambandet mellan allergisk rinit och astma. Utöver detta pågår en hälsoekonomisk studie eftersom allergisk sjukdom och dess behandling har samhällsekonomiska konsekvenser. Patienter som genomgår laryngektomi på grund av cancer förlorar sin röst. Genom att operera in en ventil mellan matstrupe och luftstrupe kan ett röstsubstitut erhållas. För vissa patienter är det dock svårt att erhålla en fungerande röst. Vi studerar nu sambandet mellan matstrupens funktion och talet och varför en del patienter har svårt att komma igång med sitt tal.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Oto-rino-laryngologi
 • Lungmedicin och allergi
 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • Nasal
 • hals
 • öra

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren