Att leva med funktionsnedsättning: Forskning ur ett folkhälsoperspektiv

  • Telefon+46725960357

Enhetsprofil

Beskrivning

Cerebral pares (CP) är en diagnos som beskriver en heterogen grupp av individer som alla har någon grad av motorisk funktionsnedsättning. Utöver motorik är andra funktioner ofta också påverkade och komorbiditet (t.ex. epilepsi) samt s.k. ”secondary conditions” (t.ex. smärta) är vanliga. Personer med ryggmärgsbråck (MMC) har också motoriska problem, ofta tillsammans med problem relaterade till neuro- och urologi. Båda grupperna kräver livstidslång multidisciplinär vård. I vår forskningsgrupp arbetar vi tvärvetenskapligt för att ur ett folkhälsoperspektiv lära oss mer om hur personer med livslånga funktionsnedsättningar och deras familjer mår. Vi är också intresserade av implementerings forskning för att förbättra hälso/sjukvård och i förlängningen levnadsvillkor. Vi bedriver framförallt register forskning och har ett nära samarbete med uppföljningsprogrammen och de nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP. Vi samarbetar även med CPUPs medverkanderåd.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren