• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Den nuvarande forskningen syftar till att förstå mekanismerna bakom olika lungsjukdomar. Vi undersöker huvudsakligen allergisk och ansträngningsutlöst astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), bronkopulmonell dysplasi (skador på lungorna hos för tidigt födda barn) och lungtransplanterade patent. Genom omfattande lungfysiologi testning (även i de otillgängliga perifera luftvägarna) har vi möjlighet att göra extensiva undersökningar på patienterna och därefter undersöka dess relation till inflammatoriska biomarkörer och cellulära mekanismer bakom. Vi använder icke-invasiv metoder, såsom utandade biomarkörer och inducerat sputum, för att studera inflammation och samla lung specifika biomarkörer och celler som vidare undersöks i förhållande till patofysiologin i luftvägarna.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • LURN 2019

    Ellen Tufvesson (Roll ej angiven)

    2019 mars 212019 mars 22

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens