Barnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningen fokuserar på prekonceptionell hälsa, psykisk ohälsa, förlossningsrädsla, födande och förebyggande av bristningar, postpartumvård och amning samt pedagogik inom barnmorskeprogrammet. Våra forskningsfrågor utgår från barnmorskans profession med fokus på vården före, i samband med och efter barnafödande. Barnmorskans verksamhetsområde innehåller hälsofrämjande arbete och prevention genom graviditet, förlossning och eftervård. Familjens delaktighet i beslutsfattande och ge ett gott stöd är centralt i arbetet. Barnmorskans arbete innefattar också det nyfödda barnet och nyföddhetsvård. Barnmorskor arbetar även på ungdomsmottagningar, inom cancerscreening, gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren