Enhetsprofil

Beskrivning

Daniel Bexell är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom som sprider sig (metastaserar) är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat unika modeller av neuroblastom genom att använda tumörceller som kommer direkt från patienter. Våra modeller efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster. Vi har därför nu bättre möjligheter än tidigare att förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienter. Vi kommer använda modellerna för att dels förstå mekanismer för tumörväxt och metastasering men också testa nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med neuroblastom. Våra resultat kan även bidra till ökad förståelse för många andra liknande cancertyper.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Barncancer
  • neuroblastom
  • metastasering
  • behandlingsresistens

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren