Enhetsprofil

Forskning

Den glatta muskulaturen som omger blodkärlen är viktig för dess funktion genom att reglera kontraktion och relaxation vilket leder till att vi kan reglera blodtryck och blodflödet till våra organ. De glatta muskelcellerna kan dock förändras och tappa sin kontraktila förmåga och istället föröka sig genom celldelning. Detta kallas fenotypförändring och är en vanlig företeelse vid kärlförträngning efter kirurgiska ingrepp. I vissa fall som till exemplel vid diabetes kan fenotypförändringen även göra att de glatta muskelcellerna blir starkare och detta kan i sin tur leda till ett förhöjt blodtryck eftersom resistensen i kärlsystemet ökar. Nya rön har nu visat att små RNA molekyler som kallas mikroRNA (miRNA) är viktiga för regleringen av de gener och proteiner som uttrycks i cellen och miRNA tros ha betydelse för fenotypförändring och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Beskrivning

Vår hypotes är att vi genom att förändra nivåerna av specifika miRNA i glatt muskulatur ska kunna förhindra skadliga förändringar i den glatta muskelcellens fenotyp och på så sätt motverka kärlsjukdom. Vi undersöker framförallt hur miRNA kan reglera kalciumsignalering och blidandet av cytoskelettala aktinfilament i de glatta muskelcellerna och hur detta kan styra genregleringen i cellerna. Vi undersöker även hur denna process påverkas av höga glukosnivåer vid diabetes och av mekanisk sträckning vid ett förhöjt blodtryck.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren